Booking
Name : Xiao C 
20
Xiao C 's Age
170cm 
Xiao C 's Height
47kg 
Xiao C 's Weight
34B-Ori
Xiao C 's Bust
Duration
Price
Duration
Price
45 min 1 shot
230
1 hour 2 shot
320
2 hour 2 shot
460
Overnight 9 hour 2 shot
700
Overnight 12 hour 4 shot
950
Related Escorts

BUSINESS HOUR:
12 PM - 4 AM

Welcome To PLAYBOY ESCORT JB

cross